دليرمردان، پايگاه اينترنتی هيئت پهلوانی و زورخانه‌ای استان اصفهان
آماده سازی جهت چاپ
دانلود
آموزش کامل این ورزش را میتوانید از اینجا دانلود کنید

راهنمای آموزش ورزش های زورخانه ای

اهداف

 1. پرورش قابلیت هاى جسمانى، روانى، عاطفى و اجتماعى نوخاستگان
 2. دانستنى هاى علمى در مورد ورزش هاى زورخانه اى
 3. آشنایى و فراگیرى فرهنگ و آداب و رسوم و ارزش هاى ورزش زورخانه

عناوین آموزشى

 1. آشنایى با ادوات ورزش زورخانه اى
 2. آشنایى با آداب و اصول صحیح حرکات ورودى گود و سلام باستانى
 3. آشنایى با آداب و اصول صحیح حرکات میل گیرى هاى ساده و ترکیبى
 4. آشنایى با آداب و اصول صحیح حرکات ساده میل بازى
 5. آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت هاى مختلف با تخته شنا
 6. آشنایى با آداب و اصول صحیح نرمش هاى باستانى پشت تخته
 7. آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت هاى چرخیدن
 8. آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت هاى پا زدن (حرکات شروع پا زدن، پاى ضرب درى، حرکات پاى شاطرى، پاى یا فتاح، پاى تبریزى یک، دو و سه و پاى آخر)
 9. آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت هاى کباده
 10. آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت هاى سنگ گیرى
 11. آشنایى با ریتم هاى ضرب زورخانه اجراى صحیح ریتم هاى ساده ضرب گیرى در حرکات اصلى
 12. آشنایى با آداب دعا کردن در ورزش زورخانه اى
 13. آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت میان دارى
 14. آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت مرشدى
 15. با فلسفه و آداب و رسوم آیین گلریزان

اهداف کلى

 • آشنایى و یادگیرى و اجراى مهارت هاى پایه فردى و گروهى ورزش هاى زورخانه اى
 • آشنایى با فرهنگ و آداب و رسوم ورزش هاى زورخانه اى
 • توسعه قابلیت هاى فردى و اجتماعى و افزایش مهارت هاى زندگى

اهداف جزئى

اهداف شناختى

آشنایى با آداب و اصول صحیح حرکات و ارتقاء سطح:

 • دانش (ارزش ها، اصطلاحات متداول و مفاهیم اساسى و روش ها را بداند)
 • درک و فهم (ارزش ها، اصول تئورى ها و قوانین را مى فهمد)
 • کاربرد (ارزش ها، مفاهیم و نظریه و قوانین را در موقعیت ها جدید و عملى بکار مى برد)
 • تجزیه و تحلیل (اصول صحیح اجراى مهارت ها و خطاها را مى شناسد و تجزیه و تحلیل مى کند)
 • ترکیب (اصول و قواعد مهارت ها را با یکدیگر ترکیب و مهارت هاى جدید، شیرین کارى ابداع مى کند)
 • ارزشیابى (مهارت هاى صحیح را ارزشیابى مى کند)

اهداف مهارتى

انتظار مى رود نوخاسته بتواند حرکات ورزشى فردى و گروهى را با مشاهده، تقلید تمرین به صورت صحیح، با دقت، هماهنگى و توازن مهارت ها را بکار گرفته انجام دهد.

 • تقلید (ابزار و ادوات ورزش باستانى را مى شناسد، به اجراى مهارت ها علاقمند است و از نظر جسمى براى اجراى مهارت ها آمادگى دارد تا با کمک استاد پس از مشاهده و تقلید نسبت به انجام مهارت و تمرینات اقدام نماید و از نظر رفتارى اشتباهات خود را رفع مى کند، تمرین مى کند)
 • اجراى مستقل (ورزشکار اصول و اجراى صحیح تکنیک هاى پایه مهارت ها را یاد گرفته و به تنهایى مهارت ها را به صورت فردى و گروهى انجام مى دهد)
 • دقت (ورزشکار مهارت هاى ورزش زورخانه را با دقت و بدون اشتباه انجام مى دهد)
 • هماهنگى حرکات (با هماهنگى کامل دست ها و پاها حرکات را انجام داده و حرکات را به صورت ساده، ترکیبى و موزون انجام مى دهد)
 • عادى شدن (با مهارت و توام با شیرین کارى حرکات ورزشى را اجرا مى کند)

اهداف عاطفى و نگرشى

 • دریافت (نسبت به اهمیت یادگیرى آگاهى و با دقت به فعالیت ها، و نیازهاى انسان و مسائل اجتماعى حساسیت و توجه نشان دهد و از نظر رفتارى مى پرسد، دنبال مى کند، نام مى برد، توصیف مى کند، با دقت گوش مى دهد)
 • واکنش (قوانین کلاس و ورزش را رعایت و براى انجام فعالیت ها داوطلب شده و از مطالعه شعر و ادب لذت مى برد و از نظر رفتارى پاسخ مى دهد، کمک مى کند، موافقت مى کند، پیروى مى کند، تبریک مى گوید، اجرا مى کند، تمرین مى کند، مى خواند، گزارش مى دهد)
 • ارزش گذارى (به نقش ورزش در زندگى روزمره ارج مى نهد، نسبت به رفاه و آسایش دیگران علاقه نشان مى دهد، خود را در مقابل پیشرفت اجتماعى متعهد مى داند و از نظر رفتارى پیش قدم مى شود، تمرین مى کند، مطالعه مى کند، دعوت مى کند، ملحق مى شود، سهیم مى شود، پیشنهاد مى کند، تشکر مى کند)
 • سازمان دهى (اهمیت زمان و نقش برنامه ریزى منظم در حل مسائل را مى شناسد، مطابق توانایى هاى و علائق خویش برنامه اى براى زندگى خود تنظیم مى کند و از نظر رفتارى طرفدارى مى کند، تنظیم مى کند، اصلاح مى کند، تغییر مى دهد، تعمیم مى دهد، منظم مى کند، سازمان مى دهد)
 • تبلور (براى مسابقات از خود اعتماد به نفس نشان مى دهد، در فعالیت هاى گروهى عملا همکارى مى کند و از نظر رفتارى کیفیت چیزى را تعیین مى کند، تجدید نظر مى کند، قضاوت مى کند)

ابزار و وسایل آموزشى مورد نیاز

فضاى مناسب، ادوات ورزش زورخانه اى شامل میل، تخته شنا، کباده، سنگ، شلوار باستان، ضرب، زنگ، گرم کننده ضرب، لوح و فیلم هاى آموزشی.

دانستنى هاى مهم

 1. اهمیت پوشیدن لباس مناسب
 2. اصول بهداشت فردى و اجتماعى
 3. اصول ایمنى فضاى آموزشى و وسایل مربوطه
 4. میان ویژگى هاى این رشته (اصول درونى اخلاقى و توسعه قابلیت هاى جسمانى، سرعت، قدرت، استقامت، چابکى، انعطاف پذیرى، توان تفکرسازى واثرات سودمند فردى و اجتماعى آن(
 5. توجه به تفاوت هاى فردى و انگیزه هاى روحى روانى نوخاسته
 6. اجراى صحیح مهارت ها و بیان نکات کلیدى ویژگى ها
 7. تشخیص اشکال ها و اشتباه هاى اجراى مهارت ها توسط نوخاسته و روش هاى رفع آن ها
 8. آموزش از ساده به مشکل، حرکات ساده به حرکات ترکیبى
 9. اصول تمرین ذهنى و کاربرد آن
 10. نحوه و شیوه فراهم کردن نیرو و امکان آن در حرکات میل گیرى و میل بازى و کباده زدن و سنگ گیرى
 11. آشنایى با آداب حرکات ورودى به گود و سلام باستانى
 12. آشنایى با آداب برداشتن تخته شنا و انواع شنا رفتن
 13. آشنایى با انواع نرمش هاى باستانى پشت تخته
 14. آشنایى با آداب بازگرداندن تخته شنا به محل اولیه خود
 15. آشنایى با آداب چرخ زدن و کباده زدن

ورزش های زورخانه ای به صورت فردی یا گروهی انجام می شوند. بر مبنای این که آیا از لوازمی استفاده می شود یا نه، این ورزش ها به دو گروه تقسیم می شوند:

 1. فعالیت هایی با وسیله، که شاملِ سنگ گرفتن، میل گیری، شنا و کباده زدن است.
 2. فعالیت های بدون وسیله که شامل نرمش و گرم کردن، پا زدن، چرخ و کشتی و پهلوانی است.

ورزش های زورخانه ای گروهی، 12 مرحله به شرح زیر را در بر دارند:

 1. ورود به گود، جرگه زدن
 2. سنگ گیری
 3. شنو (سرنوازی پیچ و جفتی)
 4. گرم کردن در جا (گرم کردن پشت تخته)
 5. میل بازی
 6. میل گیری (سنگین، شلاقی، گرم کردن میل)
 7. پا زدن (تکنیک ها و شکل های مختلف)
 8. چرخیدن (تیز، چمنی، تک فر)
 9. پای آخر
 10. کباده
 11. اجرای تکنیک های کشتی پهلوانی
 12. دعا

ورزش های زورخانه ای فردی شش مرحله دارد:

 1. سنگ گرفتن
 2. کباده کشی
 3. میل بازی
 4. میل گیری سنگین
 5. چرخیدن (تیز ، چمنی)
 6. کشتی پهلوانی در اوزان مختلف
بر گرفته از سایت فدراسیون بین المللی پهلوانی وزورخانه ای